>
Artikels 

Kroniek van een aangekondigde fusie

7 januari 2004, 

De hier verwoorde opvattingen zijn totaal voor rekening van de auteur(s). Publicatie van dit artikel betekent geenszins het goedkeuren of afkeuren van deze opvattingen door de BCN-redactie.

December 2000, tijdens een eindejaarsreceptie die plaats heeft op het secretariaat van de Vlaamse Bergsport- en Speleologiefederatie, worden informele contacten gelegd met enkele bestuurders van de Belgische Alpen Club. Deze contacten leiden tot een eerste verkennende vergadering op 20 maart 2001, omtrent samenwerkingsmogelijkheden tussen de Belgische Alpenclub en de Vlaamse Bergsport- en Speleologiefederatie.

De afgevaardigden van de BAC verwoorden de vraag van het BAC-bestuur om tezamen met de VBSF te werken aan één bergsportfederatie in Vlaanderen. Uitgangspunten voor BAC zijn een vereniging:

 • waarin alle bergsporters in Vlaanderen verenigd zijn
 • waarbij een nieuwe vereniging wordt opgebouwd
 • waarbij de bestaande wetgeving richtingbepalend kan zijn (nieuwe decreet en zijn basisopdrachten, ?)

Uitgangspunten van de VBSF:

 1. één federatie waarin alle bergsporters verenigd en vertegenwoordigd zijn in Vlaanderen
 2. deze nieuwe federatie moet los staan van:
  • politiek en/of ideologie
  • filosofische beweging
  • commerciële organisaties

Aanvullende criteria:

 • de nieuwe federatie moet de noden beantwoorden van alle bergsporters, noden zoals dienstverlening, opleiding, infrastructuur, enz.
 • de nieuwe federatie moet ook optimaal en efficiënt gebruik maken van de reeds bestaande competentie en middelen van BAC en VBSF.

Besluit van deze eerste bijeenkomst:

 • de betrokken partijen gaan terug naar hun eigen bestuur en brengen verslag uit over de afspraken, nl. dat gestreefd wordt naar één bergsportfederatie in Vlaanderen 2002, met de hierboven opgesomde principes
 • elke federatie meldt tegen 1 mei zijn ?go or not go? en op 14 mei vindt een tweede bijeenkomst plaats. Belangrijk hierbij is dat de deelnemers een mandaat krijgen van hun federatie.

Op de eerste vergaderingen was een afvaardiging van de Natuurvrienden Sportfederatie aanwezig. De oorspronkelijke vraag om te praten over samengaan kwam vanwege de BAC, één van hun bestuurders vroeg of de Bergstijgers op het eerste gesprek aanwezig mochten zijn. Tijdens de derde vergadering werd om verschillende redenen beslist dat de gesprekken voorlopig moeten gevoerd worden tussen BAC en VBSF.

Ook de positie van de Speleologen werd besproken. Speleo is duidelijk verwant aan bergsport, en zou kunnen opgenomen worden in de doelstellingen van de nieuwe federatie (net zoals vb. skiën en wandelen, ?), in het buitenland is dit ook het geval (cf. FFME, CAI, ?).

Indien speleo kan binnen de vorming van een unisportfederatie dan zullen de speleo?s zeker binnen de nieuwe federatie worden opgenomen.

Tijdens de tweede bijeenkomst worden mogelijke structuren voor de nieuwe federatie voorgesteld:

 1. een confederatiestructuur: een minimale structuur om de nieuwe federatie te doen functioneren
 2. een federatiestructuur: de structuur die maximaal kan beantwoorden aan de noden

Er wordt gekozen voor de federatiestructuur, dit voorstel sluit het beste aan bij de ideeën binnen de BAC en ook binnen de VBSF.

De Interfederale Wergroep (IFW) wordt opgericht met Jean Pierre Hollevoet als ?kar-trekker?. Wanneer er onoplosbare problemen zouden opduiken zou een neutrale coördinator worden gezocht. Maken deel uit van deze werkgroep voor BAC: Herman Bovee (voorzitter), Stuart De Vlieger, Jo Dotremont, Louis Van Buggenhout en Jan Vanhees (bestuursleden). Voor VBSF: Lus Van den Bossche (voorzitter), Guido De Keyzer (ondervoorzitter) en Koen Hauchecorne (sporttechnisch coördinator). Streefdoel operationalisering nieuwe federatie: startklaar tweede helft 2002 en 1 januari 2003 effectieve start.

In september 2001 werd het nieuwe decreet op de sportfederaties bekendgemaakt. BAC kan nu op zelfstandige basis verder. Het eenmakingsproces wordt door een bestuursminderheid in vraag gesteld. De meerderheid van het BAC-bestuur blijft overtuigd voorstander van de eenmaking.

De IFW komt van dan af praktisch elke maand samen om structuren uit te werken en oplossingen te vinden voor mogelijke problemen.

Er wordt een inventaris opgesteld van elkaars sterke en zwakke punten. Hiermee worden de fundamenten gelegd om voor de nieuwe federatie een beleid uit te tekenen.

Verhouding VBF-ÖAV: het huidige samenwerkingsverband zal omgebogen worden tot een louter technische samenwerking.

Nationale koepel: in het kader van de eenmaking dringt zich een andere structuur op. Er wordt contact gelegd in de eerste plaats met CAB en later met CAB-BAC.

Een eerste infovergadering voor alle BAC- en VBSF-leden wordt gepland op 19 december 2001. Door een bestuurswissel binnen BAC wordt deze vergadering uitgesteld. Vanaf januari 2002 is er een nieuwe BAC-vertegenwoordiging in de IFW: Jo Dotremont (voorzitter), Louis Van Buggenhout, Bob Demessemaeker en Werner De Wael (bestuursleden). Herman Bovée (bestuurslid CAB-BAC) zal zetelen als waarnemer.

De eerste infovergadering heeft uiteindelijk plaatsgevonden op 16 november 2002. De respons hierop was positief.

De IFW is blijven verder werken, een nieuwe streefdatum voor de ééngemaakte federatie werd januari 2004. Een voorstel tot statuten werd opgesteld. Eind 2002 vond een eerste gesprek met CAB plaats.

Begin 2003 werden in de nationale koepel statuutswijzigingen doorgevoerd, vooral gericht op het vrijwaren van de activa. Het is echter nooit de bedoeling geweest van de VBSF om aanspraak te maken op de historische verworvenheden van BAC of CAB-BAC.

De IFW is het erover eens dat de statuutswijzigingen binnen de nationale koepel geen remming mogen zijn voor de vorming van de fusiefederatie, er moet op goede voet vertrokken worden met CAB. De afgevaardigden in de nationale koepel moeten 100% hun leden vertegenwoordigen, als een raad van afgevaardigden die een servicegericht beleid voeren en taken delegeren naar de aangesloten federaties en commissies. De nationale koepel moet enkel bevoegdheid hebben op internationaal vlak, de werking gebeurt in de federaties.

Begin juni 2003 vond een tweede gesprek met CAB plaats. Hierop waren ook een aantal CAB-BAC-bestuurders aanwezig. Tijdens het gesprek bleek dat een aantal Vlaamse CAB-BAC-bestuursleden niet de visie van de BAC-vertegenwoordigers in de IFW delen.

CAB-BAC werd in 1978 in zijn huidige vorm gegoten naar aanleiding van de Staatshervorming, die van sport een regionale materie maakte. Op dat moment was er nog steeds sprake van één club met één visie. Nu een kwarteeuw later ligt dit enigszins anders. CAB en BAC hebben ieder hun eigen werking. Het sportlandschap in Vlaanderen is niet hetzelfde als in Wallonië. Vandaar ook de noodzaak tot herdenken van de taken van de nationale koepel.

Na dit gesprek was de IFW nog steeds eensgezind:

 • we wensen een nieuwe nationale federatie met een nieuwe naam en nieuwe statuten. Dit hoeft niet te gaan via het opdoeken van de huidige nationale federatie, een grondige hervorming kan voldoende zijn.
 • de IFW is voorstander om de historiek achter te laten, maar maakt er geen breekpunt van dat de CAB deze historiek wil bewaren
 • de IFW wil een eenvoudige en eerlijke regeling voor het rotsbeheer, ten goede van alle klimmers.
 • De IFW blijft in de eerste plaats voorstander van een compromis met CAB

Op 11 december 2003 vond de laatste vergadering plaats van de IFW. De Raad van Clubafgevaardigden van BAC heeft aan hun afgevaardigden in de IFW strikte richtlijnen meegegeven:
De BAC moet binnen CAB-BAC blijven en de huidige structuren moeten bewaard blijven. Samen met CAB-BAC vindt ze dat VBSF kan toetreden tot de nationale koepel mits akkoord met de pariteit en een financiële bijdrage naar rato van het aantal leden.

Dit is nooit het uitgangspunt geweest van de Interfederale Werkgroep, logisch dus dat VBSF niet aan deze voorwaarden wil voldoen. Dit kan nooit ten goede komen van de ontwikkeling van de bergsport in Vlaanderen.

De Interfederale Werkgroep komt unaniem tot het besluit dat we op deze manier nooit de vooropgestelde principes kunnen waarmaken en dat één bergsportfederatie in Vlaanderen voorlopig een droom blijft.

De BAC-afvaardiging stelt dan ook voor de i-fed WG stil te leggen tot na de AV van de BAC in maart 2004. De VBSF blijft bereid te praten na de AV van maart. Echter enkel op basis van voorstellen waar direct mee gestart kan worden. Gesprekken aanknopen die terug een aantal jaren in beslag zouden nemen heeft geen zin.

Lus Van den Bossche (VBSF) en Jo Dotremont (BAC), namens de Interfederale Werkgroep.


Je moet ingelogd zijn om een commentaar toe te voegen

Registrerenartikelarchief 

Nieuws 
Wat onthouden we van het Belgisch Kampioenschap Boulderen 2015?

Competitie Wat onthouden we van het Belgisch Kampioenschap Boulderen 2015?

Op het voorbije Belgisch Kampioenschap Boulderen kroonden Simon Lorenzi en Chloé Caulier zich tot winnaar bij de senioren. De twee klimmers bevestigden hun suprematie ten opzichte van de concurrentie met sprekend gemak.


Is er een alternatief voor de Leuvense klimmers na de sluiting van Hungaria?

Indoorklimmen Is er een alternatief voor de Leuvense klimmers na de sluiting van Hungaria?

Op 30 december 2015 sloot Leuven een tijdperk af. Klimzaal Hungaria deed er dan na 25 jaar definitief de deuren dicht. Met de sluiting komt er een einde aan een mooi hoofdstuk van de Belgische klimgeschiedenis. Is er een alternatief voor de Leuvense klimm