Algemene voorwaarden

Privé-leven

Overeenkomstig de bepalingen van de wet van 8 december 1992, zoals gewijzigd door de wet van 11 december 1998, tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, stelt Belclimb de gebruikers ervan in kennis dat de persoonsgegevens die op hen betrekking hebben, in zijn bestanden worden opgenomen.

Ieder gebruiker geeft door gebruik van de formulieren op deze internetsite automatisch toestemming om de ingevulde gegevens te gebruiken voor commerciële en promotionele doeleinden.

De persoonsgegevens die u hierbij verstrekt worden opgenomen in de bestanden van Belclimb, Dreams & Associates, François Jacobslaan, 19, 1731 Zellik.

Deze gegevens worden door het Belgian Climbing Network verwerkt in het kader van de klantenadministratie, marktstudies en met het oog op het voeren van gepersonaliseerde informatie- en promotiecampagnes i.v.m. onze producten en diensten. Deze gegevens kunnen eveneens gebruikt worden voor het personaliseren van publiciteit op www.belclimb.net.

Iedere deelnemer heeft het recht om zijn gegevens in te zien en te corrigeren, alsook om zich te verzetten tegen het gebruik van zijn gegevens voor direct marketing. Om dit te doen volstaat het een mail te sturen naar [email protected].

 

Gebruik van de forums

De Belclimb Forums zijn gemodereerde discussiefora. Dat wil zeggen dat de berichten op regelmatige basis nagelezen worden door moderators en naargelang de inhoud kunnen verplaatst, afgesloten of verwijderd worden.
Beslissingen van de moderators zijn onherroepelijk en onbespreekbaar. Iedere vraag om uitleg over het verwijderen of verplaatsen van een bericht wordt genegeerd en verwijderd uit de forums.

Het staat iedereen vrij berichten in de forums te posten zonder enige voorafgaande voorwaarde, als daar zijn: lidmaatschap, betaling, ...
Om bericht te posten op de forums is het vereist zich te registreren en in te loggen op de website.

De Belclimb Forums zijn verdeeld in verschillende categoriën, elk met haar eigen doel:

 • Café: enkel voor klim-gerelateerde onderwerpen. Berichten die niet tot het klimgebeuren behoren, worden van het Café verwijderd.
 • Klimroutes in België: Alle discussies over nieuwe routes, niveaus, uitgebroken grepen, slechte hakenstand, knappe herhalingen, vogeltjes... alleen in België!
  Algemene vragen over rotsmassieven horen thuis in het Café.
 • Te koop en gezocht: Enkel koopwaar gerelateerd aan de klimsport mag in dit forum worden aangeboden. Ben je op zoek naar soortgelijke items, dan past jouw bericht hier ook. Gelieve dit forum niet te spammen.
  Het aanbieden van een wagen, hoe geschikt ook voor klimvakanties, is niet toegestaan!
 • Carpool & klimpartners: samenrijden spaart het milieu! Gelieve dit forum niet te spammen.
 • (on-) gezond: Blessures, medisch leed en voeding voor klimmers. Gelieve dit forum niet te spammen. Enkel geregistreerde en ingelogde bezoekers kunnen hier posten, gasten kunnen de berichten lezen maar niet reageren of nieuwe onderwerpen starten.
 • Naast de kwestie : Alle onderwerpen kunnen aan bod komen, behalve deze bij wet verboden.
 • Helpforum www.belclimb.net: hier kan je terecht met al je vragen en problemen omtrent onze website.
 • Aankondigingen van evenementen kunnen in onze kalender geplaatst worden en horen dus niet thuis in eender welk forum
 • Commerciële berichten horen niet thuis in de forums maar kunnen per uitzondering getolereerd worden door de moderators.
 • Schelden onder federaties is niet toegestaan. Ons forum is geen medium waarop (ex-)bestuurs- personeels- en gewone leden van eender welke federatie tegen mekaar mogen schelden.
 • Berichten die een directe aanval zijn op de integriteit van een individu, organisatie of instantie, worden van de forums verwijderd.
  Iedereen heeft het recht zijn/haar mening te uiten, al moet dit binnen de grenzen van het fatsoen gebeuren!

Bij ieder gepost bericht wordt je IP-adres opgeslagen. Via je IP-adres kan je geïdentificeerd worden bij je provider. Het Belgian Climbing Network zal niet aarzelen om indien nodig deze gegevens op te vragen bij je provider om bij misbruik de nodige stappen te kunnen ondernemen.

Wie zich niet kan houden aan deze gedragscode, wordt vriendelijk verzocht niet deel te nemen aan de discussies in de forums van het Belgian Climbing Network. Bij het niet navolgen van deze gedragscode kan je emailadres en/of BCN-account geblokkeerd worden.

Opmerkingen en klachten kunnen steeds per eenvoudige email aan de webmaster van Belclimb gemeld worden, die zo snel mogelijk de nodige actie onderneemt.

 

Belangrijk!

Klimmen, alpinisme en canyoning zijn in se gevaarlijke sporten. Het Belgian Climbing Network, redactieleden of haar medewerkers kunnen in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor financiëel verlies, ongeval met of zonder lichamelijke of materiële schade of de dood tot gevolg, als gevolg van verkeerde, onvolledige of foutief geïnterpreteerde informatie die op haar website en forums gepubliceerd is.

 

Online wedstrijden

Algemeen

Deelname aan online wedstrijden die door Belclimb georganiseerd worden impliceert dat onderhavig regels zonder voorbehoud wordt aanvaard.
In geval van schending van het wedstrijdreglement, poging tot fraude of bedrog, wordt de deelnemer uitgesloten van deelname aan de wedstrijd en mag hij zijn e-mailadres niet meer gebruiken voor een nieuwe inschrijving. De wedstrijden zijn kosteloos en zonder aankoopverplichting.

De deelname aan de wedstrijden is open voor iedere natuurlijke persoon, woonachtig op het Belgische grondgebied met uitzondering van alle personen die rechtstreeks hebben meegewerkt aan de creatie en/of de bijwerking van de wedstrijd en die werken voor Belclimb of voor een van de partner, hun onderaannemers, alsook hun familieleden.

Iedere deelnemer aan deze wedstrijd verklaart over al zijn rechten te beschikken. Personen die nog geen 18 jaar zijn, mogen niet deelnemen aan deze wedstrijd.

Wedstrijd en elektronische communicatie

Het principe van de wedstrijden is interactief. Onder “interactieve” wedstrijden moet worden verstaan de manier van deelname en uitwisseling van vragen en antwoorden die exclusief mogelijk zijn via de website. Geen enkele andere manier van deelname is toegelaten.

Belclimb deelt de deelnemer hierbij mee dat alle berichten worden uitgewisseld via e-mail door middel van de website op het adres [email protected]. Daarom is het belangrijk dat het verzendadres wordt toegevoegd aan de beveiligde adressenlijst/verzendlijst.

Alle onvolledige, onleesbare of foutieve gegevens worden geacht nietig te zijn en hebben schrapping van deelname aan de wedstrijd tot gevolg. Zo ook hebben alle andere vervalsings- of bedrieglijke methoden schrapping van deelname aan de wedstrijd tot gevolg.
Herhaalde inschrijvingen onder verschillende e-mailadressen of door middel van catch-all e-mailboxen (e-mailboxen waarin de berichten die naar onbestaande adressen werden gestuurd, worden ontvangen) hebben automatisch de uitsluiting van de deelnemer tot gevolg. De organisator behoudt zich het recht om deelnemers die dergelijke methodes gebruiken, uit te sluiten van deelneming aan de wedstrijden.
Belclimb behoudt zich het recht voor de prijs niet uit te reiken in geval van fraude of misbruik of in geval van overtreding van onderhavig reglement, zonder dat de deelnemer om het even welke eis kan laten gelden ten opzichte van Belclimb.

Verantwoordelijkheden

Belclimb wijst iedere verantwoordelijkheid af in geval van wijziging, vertraging of afzegging van de wedstrijden omwille van een reden die onafhankelijk is van zijn wil.

De wedstrijden zijn in principe 24 uur op 24 toegankelijk. Belclimb behoudt zich echter het recht voor het informaticasysteem tijdelijk stil te leggen voor technische kwesties die nodig zijn om het goede verloop van de wedstrijden en de bescherming van het systeem en de gegevens te garanderen. Belclimb behoudt zich het recht om op gelijk welk moment de wedstrijden te wijzigen en/of vroegtijdig stop te zetten zonder dat de deelnemer welke eis dan ook kan laten gelden ten opzichte van de organisator.

Belclimb en zijn partners kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor het totale of gedeeltelijke verlies van de gegevens van de gebruiker die te wijten zijn aan storingen op het netwerk van de website of dat van de deelnemer.

In geen geval kan een deelnemer aan de wedstrijden zich beroepen op storingen van de bovenvermelde computernetwerken om de resultaten van de wedstrijden te betwisten.

Specifieke regels

Specifieke regels zijn van toepassing voor iedere wedstrijd. In ieder geval zijn de bovenstaande regels van toepassing.